บริการ รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติด้วย SPSS&AMOS
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการ รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติด้วย SPSS&AMOS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับวิเคราะห์ประมวลผลและแปลผลเป็นภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม Independent-Samples T-Test, Paired-Samples T-Test, Oneway ANOVA, Pearson Correlation, Linear Regression หรือ Multiple Regression, SEM model และอื่นๆ พร้อมให้คำปรึกษาบริการรับทำวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ รับทำวิจัย Thesis รับประกันผลงาน ช่วยให้ผลงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
add-line-icon

รับทำวิจัย คลิกไลน์ได้เลยครับ

 

Dissercoach

รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ โดยครอบคลุมงานวิจัย

 

Dissercoach รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ โดยครอบคลุมงานวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านบริหารธุรกิจ (Business) นิติศาสตร์ (Law, Business Law, Environmental Law) โลจิสติกส์ (Logistics) การเงิน (Finance) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และการตลาด (Marketing) ช่วยสรุปผลการวิเคราะห์และอธิบายผลด้วยสถิติประเภทต่างๆ เช่น การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ เช่น ค่า Pearson Correlation, Chi-Square Test, Contingency Coefficient, Gamma การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มประชากร เช่น ค่า Independent Samples Test โดย T-test , Oneway ANOVA โดย F – test , One-Sample Statistics การทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของข้อมูลรายคู่ และ Post Hoc Tests โดยวิธีการต่างๆ เช่น LSD, Scheffe, Waller-Duncan เป็นต้น

รับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นสูง วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression), วิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis โดย SPSS , AMOS รับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis), วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis), วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เทคนิคที่ใช้จัดจำแนกหรือแบ่ง Case, การวิเคราะห์การจำแนกประเภท (Discriminant Analysis), การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

01

รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ รับทำรายงาน

รับประกันความถูก
ต้องของสถิติตาม
หลักวิชาการ

02

รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ รับทำรายงาน รับเขียนโครงร่าง งานวิจัย

รับผิดชอบงานและ
เสร็จตรงเวลา

03

รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ รับทำรายงาน รับเขียนโครงร่าง งานวิจัย

ราคาจับต้องได้

04

รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ

จัดทำโดยผู้มี
ประสบการณ์

เราพร้อมให้คำปรึกษาการแก้ข้อมูลงานวิจัย
และสถิติให้ถูกต้องตามกระบวนการ

ช่วยออกแบบและทดสอบค่าความเชื่อมั่นเครื่องมือ (Reliability) และหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC ฟรี!

ด้วยประสบการณ์ที่ดูแลงานวิจัยให้กับลูกค้ามาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี มากกว่า 10,000 เล่ม รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS&AMOS มากกว่า 1000 ครั้ง ทั้งงานวิจัยขององค์กรและสถาบันต่างๆ ได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ใช้บริการทุกสาขาวิชาและทุกระดับปริญญา โดยงานวิจัยทุกเล่มมั่นใจได้ 100% ว่าผ่านอย่างแน่นอน พร้อมอธิบายวิธีการใช้ SPSS&AMOS และแปลผลข้อมูลให้ผู้ใช้บริการรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติซึ่งจะช่วยให้นำเสนองานได้อย่างมั่นใจ

รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ

หากกำลังมองหาผู้ให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย ภาษาอังกฤษ บทที่ 3 4 5 หรือรับวิเคราะห์ข้อเมิลเชิงสถิติด้วย SPSS&AMOS ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางสถิติ เช่น Independent-Samples T-Test, Paired-Samples T-Test, Oneway ANOVA, Pearson Correlation, Linear Regression หรือ Multiple Regression, SEM model, F-test, Pearson Correlation, Chi-Square Test, Contingency Coefficient, Gamma, etc. โปรดติดต่อเราได้ที่ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับงานผ่าน dissercoach@gmail.com หรือไลน์ dissercoach งานเร่ง งานด่วน โทร. 096-678-1885 รับทำวิทยานิพนธ์เปิดให้บริการทุกวัน

add-line-icon

รับทำวิจัย คลิกไลน์ได้เลยครับ

 

สนใจสอบถามสามารถส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการดำเนินงานได้ดังนี้

  • ไฟล์ข้อมูลดิบ (Data)
  • ไฟล์โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ IS IR
  • ไฟล์แบบสอบถาม

Dissercoach มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษโดยตรงทั้ง ป.โท และป.เอกพร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ออกแบบเครื่องมือในการทำวิจัยที่ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบข้อมูลบนโปรแกรมที่ได้รับความน่าเชื่อถือ จนถึงการสอบปิดเล่ม รับทำวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ รับทำวิจัย Thesis งานวิจัยต่าง ๆ ให้สำเร็จทันกำหนดการ รับรองคุณภาพผลงาน

Tags : รับวิเคราะห์ข้อเมิลเชิงสถิติด้วย SPSS&AMOS รับทำวิทยานิพนธ์ รับปรึกษางานวิจัย รับติวงานวิจัย รับสอนงานวิจัย รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับทำสารนิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิจัย ป.โท รับทำวิจัย ป.เอก รับทำวิจัย ราคา รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ