บริการรับสร้าง แบบสอบถาม (Survey) แบบสัมภาษณ์ (Interview) offline และ online เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย

เราให้บริการรับสร้าง แบบสอบถาม (Survey) แบบสัมภาษณ์ (Interview) offline และ online หากท่านต้องการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ Thesis ดุษฎีนิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับงานผ่าน dissercoach@gmail.com หรือไลน์ dissercoach งานเร่ง งานด่วน โทร. 096-678-1885 รับทำวิทยานิพนธ์เปิดให้บริการทุกวัน

Dissercoach สร้างแบบสอบถามตามหลักการวิชาการ สร้างชุดคำถามที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่กำหนดไว้ สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ด้วยทีมงานมากประสบการณ์จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษโดยตรงทั้ง ป.โท และป.เอก สร้างผลงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ งานวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ งานวิจัย Thesis ทุกสาขา

01

รับเขียนบทคัดย่อ รับเขียนโครงร่าง งานวิจัย

ครอบคลุม
ประเด็น

02

รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ รับทำรายงาน รับเขียนโครงร่าง งานวิจัย

ตรงต่อเวลา

03

รับวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ รับทำรายงาน รับเขียนโครงร่าง งานวิจัย

ราคาจับต้องได้

04

รับเขียนบทคัดย่อ รับเขียนโครงร่าง งานวิจัย

ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

แบบสอบถาม (Survey) แบบสัมภาษณ์ (Interview)

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล(Data) เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย

แบบสอบถาม (Survey) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล(Data) เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย เช่น 1. วิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวและกลุ่ม 2. วิจัยเชิงปริมาณ โดยการสำรวจผ่านแบบสอบถามออฟไลน์ (Offline Survey) ด้วยกระดาษชุดคำถามและโทรติดต่อกลุ่มตัวอย่างโดยตรงในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey)ที่ส่งแบบสอบถามไปยังช่องทางโซเชียลต่าง ๆ เป็นต้น ดำเนินการโดยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บแบบสอบถามที่ถูกต้อง

แบบสอบถาม ติดต่อทำวิจัย
  • วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยไม่ใช้ค่าสถิติ ซึ่งหัวใจหลักคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
  • วิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) จะมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวแปรที่กำหนดเพื่อนำข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อจุดประสงค์ของการวิจัย ที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการหาข้อมูลที่เป็นตัวเลข
และมีหลักฐานยืนยัน

เราให้บริการรับสร้าง แบบสอบถาม (Survey) แบบสัมภาษณ์ (Interview) offline และ online รับทำวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ รับทำวิจัย Thesis มีประสบการณ์ในการทำวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 15 ปี เราการันตีผลงานการสร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ของงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทุกชิ้นงาน ด้วยเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ใช้บริการ ทุกสาขาวิชาและทุกระดับปริญญา เราให้บริการรวดเร็วและมีคุณภาพ ใส่ใจบริการทั้งก่อนและหลัง ส่งงานตรงเวลา และรับผิดชอบในผลงาน ให้คำปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจ

add-line-icon

รับทำวิจัย คลิกไลน์ได้เลยครับ

 

สนใจสอบถามสามารถส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการดำเนินงานได้ดังนี้

  • ไฟล์ข้อมูลดิบ (Data)

Dissercoach มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน บริการรับสร้างแบบสอบถาม (Survey) แบบสัมภาษณ์ (Interview) offline และ online ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ จนถึงการสอบปิดเล่ม รับทำวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ รับทำวิจัย Thesis งานวิจัยต่าง ๆ ให้สำเร็จทันกำหนดการ รับรองคุณภาพผลงาน

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แบบสอบถามคืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

แบบสอบถามคือการรวบรวมข้อมูล(Data) ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการวิเคราะห์และสรุป โดยการเก็บข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. แบบสอบถามออฟไลน์ (Offline Survey) – คือการตอบคำถามลงในกระดาษชุดคำถามโดยตรง สามารถใช้เป็นหลักฐานคำตอบอย่างดี ด้วยลายลักษณ์อักษร 2. แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) – คือการส่งชุดคำถามไปยังช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วยลิ้ง หรือ QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม

ข้อแตกต่างระหว่าง แบบสอบถามออฟไลน์ แบบสอบถามออนไลน์?

  • ระยะเวลาการเก็บข้อมูล – แบบสอบถามออฟไลน์ มีแนวโน้มจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเยอะกว่า เพราะการเดินทางไปหากลุ่มเป้าหมายตามสถานที่ต่างๆ การตั้งโต๊ะ หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ต้องติดต่อในเวลาทำการเท่านั้น
  • งบประมาณ – แบบสอบถามออนไลน์เป็นการส่งชุดคำถามรูปแบบ Link และ QR Code บนโซเชียล ไม่จำเป็นต้องใช้แบบตอบคำถามแบบลายลักษณ์อักษร ทำให้เซฟงบประมาณสำหรับการพิมพ์ชุดคำถาม
  • ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล – แบบสอบถามออฟไลน์จะใช้เวลาเยอะกว่า ในการคัดแยกข้อมูลบนกระดาษ เพื่อนำขึ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป แตกต่างจากแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งข้อมูลดิบถูกจัดเก็บบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และไม่ต้องกังวลเรื่องการย้ายข้อมูลและเสี่ยงข้อมูลตกหล่น

ทำไมแบบสอบถามถึงมีความสำคัญกับงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์?

แบบสอบถามเป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) สามารถทำให้เรานำข้อมูลไปศึกษาต่อ และวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างผลงานวิจัย ให้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัย

ใช้บริการรับทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างไร?

คุณสามารถติดต่อใช้บริการผ่าน dissercoach@gmail.com หรือไลน์ dissercoach งานเร่ง งานด่วน โทร. 096-678-1885 รับทำวิทยานิพนธ์เปิดให้บริการทุกวัน

Tags : รับสร้างแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รับ สร้าง แบบสอบถาม รับ สร้าง แบบสอบถาม ออนไลน์ รับทำแบบสอบถาม รับสร้างแบบสัมภาษณ์ รับ สร้าง แบบสัมภาษณ์ รับทำแบบสัมภาษณ์ รับ ทำ แบบสัมภาษณ์ รับสร้างแบบสอบถามออฟไลน์ รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รับสร้างแบบสอบถาม Offline รับสร้างแบบสอบถาม Online สอบถาม แบบสอบถามออนไลน์ แบบสัมภาษณ์ออนไลน์ แบบสอบถามออฟไลน์ แบบสัมภาษณ์ออฟไลน์